Statuten

OPRICHTINGSAKTE GOSHINKAI EEKLO VZW

Volledige tekst van de statuten van de vzw Goshinkai Eeklo opgericht op 27 oktober 2006.
STATUTEN van GOSHINKAI EEKLO vzw

Artikel 1: Naam
Bij deze wordt een vzw opgericht met als benaming Goshinkai Eeklo.

Artikel 2: Stichters
De stichters van deze vzw zijn:

HEIRMAN Albert – Sportstraat nr. 61, B-9971 Lembeke, geboren te B-9900 Eeklo op 31 oktober 1946.

HUBROUCK Rene – Oude Kerkstraat nr. 8, 4527 CV Aardenburg (Ned.), geboren te Vlissingen (Ned.) op 17 april 1957.

DE MUYNCK Danny – Vromboutstraat nr. 3, B-9971 Lembeke, geboren te B-9960 Assenede op 22 april 1970.

VAN HYFTE Wim – C. Verougstraetelaan nr. 3, B-9960 Assenede, geboren te B-9900 Eeklo op 24 april 1973.

SLABBAERT Rik – Eurardstraat nr. 32, B-9900 Eeklo, geboren te B-9900 Eeklo op 28 juni 1974.

VERMEULEN Kristof – Leikensweg nr. 4, B-9900 Eeklo, geboren te B-9900 Eeklo op 14 januari 1987.

TACK Sylvie – Wilderoosstraat nr. 102, B-9000 Gent, geboren te B-9000 Gent op 18 mei 1981.

VAN PUYENBROECK Laurens – Eikenlaan nr. 16, B-9971 Lembeke, geboren te B-9000 Gent op 9 juli 1981.

HOOFDSTUK I: ALGEMEEN

Artikel 3: Zetel
De zetel van de vzw is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement GENT te 9971 Lembeke, Vrombautstraat nr.3.
De maatschappelijke zetel kan worden verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur naar een andere plaats in het gerechtelijk arrondissement GENT. De maatschappelijke zetel moet steeds gelegen zijn in het gerechtelijk arrondissement GENT.

Artikel 4: Doel
Het doel van Goshinkai Eeklo is bij te dragen tot de vooruitgang van JKA karate. Dit doel wordt verwezenlijkt onder meer door:

–    het scheppen van een omgeving waarbinnen de karatesport kan worden beoefend in de meest gunstige omstandigheden, onder andere door het organiseren van activiteiten zoals trainingen, instructies, initiaties en meerdaagse sportkampen, gecumuleerd met andere activiteiten, zoals initiaties en beoefening van andere sporten, cultuur, recreatie, zonder limitatief opgesomd te zijn;
–    het bevorderen en promoten van de karatesport in het algemeen.

Artikel 5: Bevoegdheden
De vzw mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, voor zover zij geen nijverheids– of handelszaken drijft. Zij kan haar medewerking verlenen aan en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare.

Nijverheids– of handelsactiviteiten zijn ten uitzonderlijke titel toegelaten wanneer de daarvoor aangewende middelen ondergeschikt zijn aan die welke worden aangewend voor de niet-economische activiteiten, wanneer zij ondersteunend zijn door hun band met het belangeloze doel en indien de opbrengsten ervan worden bestemd voor de verwezenlijking van dit belangeloze doel.

Artikel 6: Duur
De vzw wordt opgericht voor onbepaalde duur, maar kan op elk ogenblik ontbonden worden. In geval van ontbinding zal haar patrimonium conform artikel 27 worden overgedragen.

HOOFDSTUK II: LEDEN

Artikel 7: Aantal leden
Het aantal leden is onbeperkt maar mag niet minder dan drie bedragen.
Er zijn actieve en toegetreden leden. De actieve leden zijn de leden die rechten en verplichtingen hebben zoals omschreven in de wet en aanvullend in de statuten of het huishoudelijk reglement. De toegetreden leden zijn geen actieve leden. Het zijn derden die kunnen worden betrokken in de werking van de vzw. Hun rechten en verplichtingen worden geregeld in de statuten en aanvullend in het huishoudelijk reglement.

Artikel 8: Bijdrage
Aan de actieve leden wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd. Het bedrag van de bijdrage wordt op gemotiveerd voorstel naar voor gebracht door de raad van bestuur. De algemene ledenvergadering beslist over dit voorstel met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Het huishoudelijk reglement bepaalt in welke gevallen vrijstelling verleend wordt van betaling van de jaarlijkse bijdrage. De jaarlijkse bijdrage mag het bedrag van € 150 niet overschrijden. De bijdrage is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen.

Artikel 9: Hoe lid worden?
Om actief of toegetreden lid te worden, moet de volgende procedure worden gevolgd:
Actief lid:

–    Iedere persoon die zich wenst aan te sluiten als actief lid dient het officiële aansluitingsformulier in te vullen en ondertekend (in geval van een minderjarige door diens ouder of voogd) af te geven aan een lid van de raad van bestuur.
–    Het kandidaat-lid betaalt het lidgeld en de bijdrage voor de federatie.
Toegetreden lid:
–    De raad van bestuur kan aan iedere persoon (met uitzondering van actieve leden) het voorstel doen om toegetreden lid te worden.
–    Iedere persoon (met uitzondering van actieve leden) kan een aanvraag indienen om toegetreden lid te worden. Deze vraag wordt op schriftelijke wijze gericht aan de raad van bestuur met opgave van de redenen waarom hij/zij toegetreden lid wenst te worden.
Op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur wordt het lidmaatschap van het (toegetreden of actief) kandidaat-lid bekrachtigd.
Het lidmaatschap kan worden geweigerd door de raad van bestuur via gemotiveerde beslissing en bij gewone meerderheid.
Tegen een gemotiveerde beslissing tot weigering van lidmaatschap is geen beroep mogelijk.
Bij weigering van lidmaatschap van een actief lid wordt het eventueel al betaalde lidgeld terugbetaald.

Artikel 10: Relatie lid – vzw Goshinkai Eeklo
De relatie tussen de vzw en haar leden wordt geregeld door het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de statuten van de vzw Goshinkai Eeklo. Wanneer de inhoud van het huishoudelijk reglement onverenigbaar is met de inhoud van de statuten, primeren de statuten.

Artikel 11: Ontslag van een lid
De leden die ontslag wensen te nemen delen dit op schriftelijke wijze mee aan de raad van bestuur. Het ontslag wordt door de raad van bestuur bekrachtigd en wordt van kracht vanaf de datum van de beslissing. De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan het ontslagnemend lid. Elk lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet betaalt binnen de maand nadat hij/zij hiertoe bij aangetekend schrijven aangemaand werd door de penningmeester, wordt als ontslagnemend beschouwd.

Artikel 12: Uitsluiting van een lid
De uitsluiting van een lid is slechts mogelijk wegens uitzonderlijke ernstige redenen zoals gedefinieerd in het huishoudelijk reglement. Het voorstel tot uitsluiting gebeurt door de raad van bestuur of door 1/4 van de actieve leden van de vzw. Alleen de algemene ledenvergadering is bevoegd om de uitsluiting van een lid uit te spreken. De uitsluiting wordt op de dagorde van de algemene vergadering vermeld en wordt slechts uitgesproken bij meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Het lid waarvan de uitsluiting voorgesteld wordt, moet door de algemene vergadering gehoord worden. Indien hij/zij niet verschijnt, kan de algemene vergadering zich geldig uitspreken over het voorstel tot uitsluiting indien het lid tenminste acht dagen vóór de algemene vergadering bij aangetekend schrijven hiertoe uitgenodigd werd met vermelding van het voorstel tot uitsluiting en van de redenen hiervoor.

De uitgesloten of ontslagnemende leden of hun rechthebbenden hebben geen rechten ten aanzien van het vermogen van de vzw en kunnen geen vordering instellen tot terugstorting van reeds betaalde bijdragen.

Artikel 13: Schorsing van een lid
Een schorsing van een lid kan wegens ernstige reden(en), zoals gedefinieerd in het huishoudelijk reglement, opgelegd worden door de raad van bestuur. De gemotiveerde beslissing tot schorsing wordt schriftelijk meegedeeld aan het betrokken lid. Beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.

De termijn van schorsing bedraagt maximaal zes maanden. De raad van bestuur kan bij gewone meerderheid en via gemotiveerde beslissing de schorsing éénmalig verlengen voor een periode van maximaal zes maanden.

Artikel 14: Verantwoordelijkheid van de leden
De leden van de vzw zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele fouten van de vzw of haar bestuurders en kunnen op geen enkele wijze worden aangesproken voor de door de vzw of haar bestuurders aangegane verbintenissen; zij zijn evenmin verantwoordelijk voor eventuele strafbare feiten begaan door de vzw of haar bestuurders.

Artikel 15: Register van de leden
Op de zetel van de vzw wordt door de raad van bestuur een register van de leden bijgehouden. Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de actieve en toegetreden leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel van die rechtspersoon. Alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding, schorsing of uitsluiting van leden worden door toedoen van de raad van bestuur binnen de 14 dagen in het register van de leden geregistreerd.

Alle leden van de vzw kunnen kosteloos op de zetel het register van de leden raadplegen.

HOOFDSTUK III: ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 16: Bevoegdheden en samenstelling
De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar zijn toegekend door artikel 4 van de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen van 27 juni 1921, zoals gewijzigd bij wet van 2 mei 2002 en bij wet van 16 januari 2003 (hierna “VZW-wet”).
In het bijzonder is de algemene vergadering bevoegd voor de wijziging van de statuten, benoeming en afzetting van de bestuurders, de goedkeuring van de begroting en jaarrekening, de ontbinding van de vereniging, de uitsluiting van een lid en alle gevallen waarin de statuten een beslissing van de algemene vergadering vereisen.
De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle actieve en toegetreden leden.
Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 17: Samenroeping

De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij wet of de statuten of wanneer ten minste 1/5 van de leden hiertoe verzoekt.
De algemene vergadering wordt minstens één maal per jaar gehouden.
De voorzitter van de raad van bestuur of de plaatsvervangend voorzitter kunnen eveneens op elk ogenblik een algemene vergadering bijeenroepen.
De leden worden door de raad van bestuur minstens acht dagen op voorhand schriftelijk uitgenodigd. De uitnodigingen bevatten de agendapunten.
Elk voorstel dat ondertekend wordt door minstens 1/20 van de leden moet op de agenda geplaatst worden.

Artikel 18: Stemrecht
Elk actief lid met geldig lidmaatschap heeft op de algemene ledenvergadering één stem. Een toegetreden lid heeft enkel raadgevende stem. Elk actief lid kan zich via een volmacht laten vertegenwoordigen en stemrecht laten uitoefenen op de algemene ledenvergadering door een ander actief lid. Er is maximum één volmacht per aanwezig actief lid.

Artikel 19: Statutenwijziging
De statutenwijziging behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering. Deze kan hierover slechts geldig beraadslagen wanneer het voorwerp van de statutenwijziging uitdrukkelijk vermeld is in de oproepingsbrief en wanneer minstens 2/3 van de leden op de vergadering aanwezig is. Een 2/3 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is vereist voor de goedkeuring van de statutenwijziging. Betreft de statutenwijziging een aanpassing van het doel of de doeleinden waarvoor de vzw is opgericht dan is er voor de goedkeuring een 4/5 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen nodig.

Indien op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten, alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of derde lid van dit artikel, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering kan pas ten vroegste vanaf de vijftiende dag na de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 20: Besluiten
De besluiten genomen door de algemene vergadering worden aan de leden bekend gemaakt. De beslissingen die betrekking hebben op derden worden per brief ter kennis gebracht van de betrokken derden.

HOOFDSTUK IV: DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 21: Raad van Bestuur – aanduiding
De vzw Goshinkai Eeklo wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Het aantal bestuurders moet steeds oneven zijn en bedraagt minimum drie en maximum negen.
Indien slechts drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de raad van bestuur uit twee personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal leden van de vereniging.
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen uit de actieve leden en dit voor een periode van vier jaar.
Uittredende bestuurders zijn onbeperkt herkiesbaar.
De bestuurders vervullen hun mandaat onbezoldigd.
De raad van bestuur komt minstens tweemaal per jaar samen.
De raad van bestuur benoemt uit zijn midden bij gewone meerderheid een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de plaatsvervangend voorzitter.
De afzetting van een bestuurder gebeurt door de algemene vergadering die beslist volgens de regels zoals bepaald voor een statutenwijziging.

Artikel 22: Bevoegdheid
De raad van bestuur bestuurt de vzw en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de algemene vergadering, worden toegekend aan de raad van bestuur. Het opstellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bij gewone meerderheid actieve of toegetreden leden of derden mandateren om bepaalde aspecten van de georganiseerde activiteiten te leiden, zoals, zonder dat deze opsomming limitatief is, de administratie, de begeleiding van de deelnemers en de trainingen. Deze gemandateerden kunnen onder geen enkele voorwaarde de vzw verbinden. Zij kunnen door de raad van bestuur ter verantwoording geroepen worden omtrent de uitoefening van hun mandaat. De raad van bestuur kan op elk ogenblik bij gewone meerderheid hun mandaat opheffen.

Artikel 23: Stemrecht
Alle bestuurders hebben één stem. De raad van bestuur beslist geldig zodra minstens de helft van de bestuursleden aanwezig is. Er wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 24: Bestuurdersaansprakelijkheid
De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vzw aangaat. Een bestuurslid kan door de vzw in rechte worden aangesproken en aansprakelijk worden gesteld wanneer hij/zij een handeling stelt die zijn/haar bevoegdheid te buiten gaat.

HOOFDSTUK V: JAARREKENING EN BEGROTING

Artikel 25: Boekjaar – boekhouding
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.
De boekhouding wordt gevoerd volgens de bepalingen van artikel 17 van de VZW-wet.

Artikel 26: Jaarrekening
Ieder jaar en ten laatste binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering.

HOOFDSTUK VI: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 27: Ontbinding
Ingeval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding wordt het vermogen van de vzw vereffend door twee of meer vereffenaars, aangeduid door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan de ontbinding van de vzw slechts uitspreken onder de voorwaarden zoals bepaald voor de wijziging van het doel of de doeleinden van de vzw. De bevoegdheid van de vereffenaars wordt bepaald door de algemene vergadering.

Het resterend actief van het vermogen wordt na kwijting der schulden overgemaakt aan één (of meerdere) vereniging(en) met gelijkaardige doelstellingen als deze van de vzw Goshinkai Eeklo.
Eventuele fusies of opslorpingen worden nooit als vrijwillige ontbinding beschouwd.

Artikel 28: Slot
Alle andere in deze statuten niet geregelde punten worden geregeld overeenkomstig de VZW-wet.